Avalikud teenused ja viirusohutus

Eesti ühiskonna ohutuse ja turvalisuse tagamiseks olulised teenused on kättesaadavad. Võimalusel osutatatakse kaugteenuseid, vältimatute kontaktide puhul kasutatakse meetmeid viiruse leviku tõkestamiseks.
Kehtivad piirangud

Viiruse leviku tõkestamiseks, inimeste elu ja tervise kaitseks ning ühiskondliku toimepidevuse tagamiseks on Eestis kehtestatud soovituslikud käitumissuunised ning täitmiseks kohustuslikud piirangud.

kõik täna kehtivad piirangud
Riskitaseme mõõdikud

Põhimõõdikuteks on COVID-19 nakatunute arv ja surmade arv. Lähtudes nendest oleme kas rohelises, kollases, oranžis või punases riskitasemes. Valitsus vaatab riskitaseme üle kord nädalas.

käitumisjuhised eri riskitasemetel

Kas politsei ja päästjad tulevad haige inimese juurde? 

 • Politsei ja päästeteenistus tuleb appi alati, kui ohus on inimese elu, tervis või vara.
 • Kui teed väljakutse haige inimese juurde, tuleb seda kindlasti mainida, et politsei ja päästemeeskond teaks kasutada maksimaalselt isikukaitsevahendeid (kummikindaid, maske ja desinfitseerimisvahendeid). 
 • Kõik korrakaitsjad ja päästetöötajad on juhendatud nakkusohtu vältima, sündmuskohal või kodunõustamisel distantsi hoidma ja hügieenireegleid järgima.
 • Päästetöötaja annab haigusnähtudega inimesele või -kaitsemaski, et vähendada nakkuse levikut. 

Milline on kohalike omavalitsuste töökorraldus? 

 • Kohalikud omavalitsused eelistavad viiruse leviku vältimiseks kaugtöölahendusi. 
 • Asutusesisesed töökoosolekud, volikogu istungid jm kohtumised siseruumides on lubatud, ent lähikontaktide vältimiseks soovitatakse näiteks volikogu istungeid viia läbi elektrooniliselt videoülekannet võimaldava tehnilise lahendusena. 
 • Kui kohtumistel osaletakse füüsiliselt, on tagatud osalejate hajutatus, kontrollimata siseruumis kantakse maski, tagatud on desinfitseerimisvahendite olemasolu. 

Milline on kohtute töökorraldus? 

 • Kohus lähtub töökorralduses sellest, et kõikidel menetluse osapooltel oleks kohtus ohutu. 
 • Haigena ei tohi kohtusse tulla. Kui menetlusosaline on haigestunud, tuleb sellest viivitamatult kohtunikku ja teisi osapooli teavitada, et leppida kokku edasine menetluse jätkumine. 
 • Kohtusaalis kehtib hajutatuse reegel, tuleb kanda maski ning tagada desinfitseerimisvahendite kättesaadavus ja kasutamine. 
   

Milline on notarite töökorraldus? 

 • Piirangute ja piiratud reisimise tingimustes on Eestis kasutusele võetud notariaalsete tehingute ja toimingute kaugtõestamine. 
 • Kaugtõestamine on notariaaltoimingute tegemine notari ja kliendi vahel loodava videosilla vahendusel. Sellisel viisil tõestamine on samaväärne notari juuresolekul tõestamisega.
 • Ametitoimingute distantsilt tegemise lahendusega hoiavad notarid oma teenused pidevalt kättesaadavad ja sõltumatuna viirusega kaasnevatest piirangutest. 

Kuidas vangis viibiva lähedasega kohtuda ja tema tervise kohta infot saada? 

Vanglas viibiva lähedasega kohtumisi võimaldatakse vastavalt riigis kehtivale riskitasemele. Kohtumistele kehtivad nõuded leiad vanglateenistuse kodulehelt: lühiajalised ja pikaajalised kokkusaamised.  

Lähedase tervise kohta väljastatakse infot vaid vangi kirjaliku nõusolekul. Kui vang on andnud nõusoleku enda terviseandmete jagamiseks lähedasele, saadab vangla päringule vastuse hiljemalt küsimuse saatmisele järgneva tööpäeva lõpuks. Küsimused ja päringud tuleb saata digiallkirjastatud vormis e-kirja teel.

Kokkusaamisele registreerumised ja tervisepäringute edastamise kontaktid:  

Viimati uuendatud 22.11.2021