Kõik hetkel kehtivad piirangud

Viiruse leviku ja haigestumise vältimiseks, inimeste elu ja tervise kaitseks ning ühiskonna toimimise tagamiseks tuleb järgida kehtestatud piiranguid ja käitumisjuhiseid. Vabariigi Valitsus koostöös teadusnõukojaga hindab iganädalaselt nakatumisriski riigis ja kehtestab või leevendab meetmeid vastavalt riskitasemele.

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab kriisiinfo telefonilt 1247. Välismaalt helistades +372 600 1247.

Üldised piirangud

Üldised piirangud kehtivad kõigile inimestele, asutustele ja ettevõttetele, et pidurdada koroonaviiruse levikut ja sellesse nakatumist.

Avalikus siseruumis tuleb arvestada hajutatuse nõudega. See tähendab, et võõrastest inimestest tuleb hoiduda võimalusel vähemalt kahe meetri kaugusele. 

Avalikes siseruumides tuleb desinfitseerida käsi.

Maski peavad kandma kõik 12-aastased ja vanemad inimesed kõigis avalikuks kasutamiseks mõeldud siseruumides, sh ruumides, kus kontrollitakse COVID tõendit (sh meelelahutuskohad, üritused, kinod, teatrid ja spaade üldkasutatavad ruumid, kus ei puututa kokku veega).

Maski tuleb kanda kõigis tegevustes, kus see on töö või tegevuse iseloomust tulenevalt võimalik.

Maski ei tohi asendada suu ja nina katmisega salli, krae, visiiri või muuga. Rangelt soovituslik on kanda meditsiinilist või sellega võrdsustatud maski (nt FFP1-3 mask või N95 respiraator), mis tõkestab koroonaviiruse delta tüve edasikandumist tõhusalt. 

Maski tuleb kanda näiteks poes, apteegis, asutuste ja ettevõtete teenindussaalides,  postkontoris, raamatukogus, ühistranspordis, meelelahutuskohtades, üritustel, kinodes, teatrites, spaades – kõigis avalikes siseruumides, kus tegevuse iseloom seda vähegi võimaldab. 

Juhul, kui inimesele on maskikandmine tervislikel põhjustel vastunäidustatud, peab ta seda kinnitama vastava arstliku tõendiga.

Kaubanduses ja teeninduses peavad maskikandmise kohustuse täitmist jälgima tegevuse eest vastutavad isikud, teenusepakkujad ja kauplejad, kelle müügi- või teenindusalal inimene viibib.  Kui inimene keeldub kaitsemaski kandmisest, on teenusepakkujal või kauplejal õigus teda mitte müügi- või teenindusalale lubada.

Kontrollitud avalikus ruumis toimuvates tegevustes peavad COVID tõendivaktsineerituse või  läbipõdemise kohta esitama kõik inimesed alates 18. eluaastast. Tõendi peavad esitama ka 12-17-aastased (alates 15.11.2021 noored, kes jäävad vanusevahemikku 12 aastat ja kolm kuud kuni 17), kes võivad lisaks vaktsineerituse või läbipõdemise tõendamisele esitada ka testitõendi. COVID tõend kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.

Kui inimesele on vaktsineerimine tervislikel põhjustel vastunäidustatud, tuleb osalemiseks esitada vastav arstitõend.

COVID tõend tuleb esitadasportimisel, treenimisel, noorsootöös, huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes; spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel; saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates; avalikel koosolekutel ja üritustel, sealhulgas teatris, kinos, kontserdil (k.a. kirikukontserdil), konverentsil; muuseumites ja näitusasutustes; meelelahutusteenustel; toitlustusettevõtetes kohapeal söömisel-joomisel. 

Korraldajatel on kohustus kontrollida COVID tõendite kehtivust koos tõendi esitaja isikut tõendava dokumendiga. 

COVID tõenditei kontrollita piiramata territooriumigaväliüritustel. 

Töösuhetes on tööl käimise nõuete, sh tõendi esitamise kohustuse aluseks tööandja riskianalüüs. 

Noored, kes on vanusevahemikus 12 aastat ja kolm kuud kuni 17 aastat (kaasa arvatud), peavad tegevustes osalemiseks esitama tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta või tõendi tervishoiuteenuse osutaja poolt tehtud PCR või antigeen-RT testi negatiivse tulemuse kohta. PCR test peab olema tehtud mitte rohkem kui 72 tundi ja antigeen-RT test mitte rohkem kui 48 tundi enne üritusel või tegevuses osalemist. Lisaks tervishoiuteenuse osutaja tehtud testile kehtib ka üldapteegis tehtud antigeeni kiirtesti tulemus. 

12-18-aastased ja 2021/2022 õppeaastal 19-aastaseks saavad lapsed ja noored, kes õpivad üldharidus- või kutsekoolis, ei pea COVID tõendit esitama huvihariduses ja - tegevuses, noorsootöös, täienduskoolituses ja -õppes ega sportimisel ja treenimisel, kus kehtib samasugune testimise, lähikontaktsuse ja eneseisolatsiooni kord nagu üldhariduskoolis ja kutseõppeasutuses.

18-aastastele ja vanematele kehtib jätkuvalt vaid vaktsineerimise või läbipõdemise tõend.
 

Inimesed, kellel on diagnoositud COVID-19, ei tohi alates haiguse diagnoosimisest kuni terveks tunnistamiseni oma elukohast lahkuda. See kehtib ka varjupaikade ja turvakodude elanikele, kes peavad jääma kohapeale karantiini. 

COVID-19 haigega koos elavad või temaga kokku puutunud lähikontaktsed peavad jääma kümneks päevaks eneseisolatsiooni.  

Kodust tohib lahkuda üksnes igapäevaseks toimetulekuks hädavajaliku hankimiseks, kui see pole muul viisil võimalik ja õues viibimiseks, kui võetakse kasutusele kõik meetmed haiguse võimaliku leviku tõkestamiseks ning toimitakse Terviseameti juhiste kohaselt. 

Eneseisolatsiooni ei pea jääma lähikontaktsed, kes on  

 • COVID-19 haiguse vastu täielikult vaktsineeritud ja viimasest vaktsiinidoosist ei ole möödunud rohkem kui aasta 
 • COVID-19 haiguse viimase kuue kuu jooksul läbi põdenud ja arsti poolt terveks tunnistatud 
 • vaktsineerituga võrdsustatud ehk COVID-19 haiguse läbipõdemise järel saanud ühe doosi vaktsiini, saavutanud vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning viimasest vaktsiinidoosist ei ole möödunud rohkem kui üks aasta või ta on pärast esimese vaktsiinidoosi saamist haigestunud COVID-19 haigusesse, on COVID-19 haiguse läbi põdenud ning diagnoosi kinnitava SARS-CoV-2 testi tegemisest või diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui üks aasta. 

Kui lähikontakt koroonaviiruse kandjaga toimus lasteaias või -hoius, üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses, peavad lapsed ja noored, kes ei ole COVID-19 haiguse vastu vaktsineeritud või COVID-19 haigust läbi põdenud jääma  lihtsustatud karantiini

Eneseisolatsiooni on soovitatav jääda ka inimestel, kes on küll vaktsineeritud või COVID-19 haiguse läbi põdenud, kuid kellega koos elav inimene on haigestunud. Sel juhul tuleks vähemalt viieks päevaks jääda koju ja teha võimalusel kaugtööd. Kui kodus töötada ei saa, väljastab perearst haiguslehe ning inimene saab ravikindlustushüvitist.  

Reisimine

Reisimine Eestisse ja Eestist välismaale on kõigile lubatud, kuid riigipiiril kehtib erikord. Reisimisega seotud piirangud sõltuvad reisimise hetkel Eestis  kehtivast riskitasemest ja riigi riskitasemest, kust saabutakse. 

Eesti kodanikud ja elanikud lubatakse riiki sõltumata sellest, kas neil on haigustunnused või mitte.

Eestisse tohivad töötamise, õppimise, turismi, spordi jm eesmärgil tulla ka teiste riikide (nii Euroopa Liidu kui kolmandate riikide) kodanikud. Kolmandate riikide kodanikel peab riiki sisenemiseks olema kehtiv Schengeni viisa.

Teatud juhtudel tuleb riiki sisenedes jääda eneseisolatsiooni.

Teave riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele »

Alates 1. detsembrist peavad kõik omikron-tüve riskiriikidest ehk Lõuna-Aafrika Vabariigist, Botswanast, Malawist, Lesothost, Svaasimaalt (eSwatini), Namiibiast, Mosambiigist, Zimbabwest, Egiptusest ja Türgist saabujad tegema kohe pärast Eestisse saabumist PCR testi.

Testimine on kohustuslik sõltumata sellest, kas Eestisse saabutakse lennuki, laeva või maismaatranspordiga.

Inimesed, kes ei ole vaktsineeritud või COVID-19 läbi põdenud, peavad nimetatud riikidest saabudes jääma 10 päevaks isolatsiooni. Isolatsiooni aega saab lühendada kahe PCR testiga: esimene test vahetult Eestisse saabumise järel ning kordustest mitte varem kui kuuendal päeval. Kui mõlemad testid on negatiivsed, tohib isolatsiooni lõpetada.

Viimase 12 kuu jooksul vaktsineeritud või viimase kuue kuu vältel COVID-19 läbi põdenud inimesed ei pea isolatsiooni jääma, kui vahetult pärast Eestisse saabumist tehtud PCR test on negatiivne.

Kuni negatiivse testitulemuse selgumiseni tuleb kõigil olla isolatsioonis. 

Testimise ja isolatsioonikohustus kehtib omikron-tüve riskiriikidest saabudes ka lastele, hoolimata sellest, kas nad saabuvad riiki koos vaktsineeritud, läbipõdenud või vaktsineerimata vanema või saatjaga.

Testi saab teha lisaks lennujaamale ka kõigis teistes koroona testimispunktides: https://koroonatestimine.ee/patsiendile/reisilt-naasmine/. Saabudes riikidest, mis ei ole eelnimetatud riskiriigid, on PCR testi tegemine vahetult pärast saabumist tungivalt soovitatav. Eesti elanikele on testimine tasuta

Kui inimene pole nõus end testima, tuleb jääda 10 päevaks isolatsiooni.

Eestit transiitriigina läbivatele inimestele testimis- ja isolatsioonikohustus ei laiene.

Seoses uue koroonaviiruse omikron-tüve leviku ohuga peavad 1.12 - 16.12.2021 piiriületaja ankeedi täitma kõik Eestisse saabujad, hoolimata riigist või viisist, kuidas Eestisse jõuti. 

Ankeedi saab täita Terviseameti iseteeninduse keskkonnas aadressil iseteenindus.terviseamet.ee.

Piiriületaja ankeet on vaja täita kuni kolme päeva jooksul enne Eestisse saabumist. Ankeedis tuleb märkida nii reisi jooksul läbitud riigid kui ka riik, kust saabutakse. Ankeet tuleb täita elektrooniliselt, kuid äärmise vajaduse korral võib selle esitada paberil.

Piiranguteta saab Eestisse tulla riigist, mille 14 päeva nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta on võrdne 75ga või sellest väiksem.  

Kui riigi nakatumisnäitaja jääb vahemikku 75–200, ei rakendu Eestisse saabumisel piirangud, kui inimesel on ette näidata tõend COVID-19 vastase vaktsineerimise, haiguse läbipõdemise või negatiivse testitulemuse kohta. Ilma tõendita Eestisse saabumisel tuleb riiki jõudes teha koroonaviiruse test. Tulemuse selgumiseni peab inimene viibima oma elukohas. 

Saabumisel Euroopa riigist, mille nakatumisnäitaja on üle 200, peab jääma 10 päevaks eneseisolatsiooni, mida on võimalik lühendada kahe negatiivse testiga. Piirangutest on vabastatud inimene, kellel on vaktsineerimiskuur lõpetatud ning selle lõpust ei ole möödunud rohkem kui aasta või kes on COVID-19 haiguse viimase poole aasta jooksul läbi põdenud ja arsti poolt terveks tunnistatud.  

Riskiriikide nimekiri on Eesti Välisministeeriumi kodulehel.

Väljastpoolt Euroopa Liitu, Euroopa majanduspiirkonda või Schengeni ala võivad vaktsineerimata isikud mistahes eesmärgil Eestisse siseneda vaid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liitu mittehädavajaliku reisimise ajutise piiramise ja piirangu võimaliku kaotamise kohta käiva soovituse lisas 1 esitatud riikidest. Liikumisvabaduse piirang kehtib siis, kui lisas 1 toodud riigi nakatumisnäitaja on üle 75.

Saabudes kolmandatest riikidest, mis ei ole toodud Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisas 1, kehtib 10-päevane liikumisvabaduse piirang kõigile saabujatele, kellel on lubatud Eestisse siseneda.

Kui alaealine saabub Eestisse koos vanema, hooldaja või volitatud saatjaga, kes on eneseisolatsiooni nõudest vabastatud, kuna ta on vaktsineeritud või COVID-19 viiruse läbi põdenud:

 • On kuni 12-aastased lapsed eneseisolatsiooni ja testimise nõudest vabastatud;
 • 12–18-aastased vaktsineerimata lapsed on eneseisolatsiooni nõudest vabastatud kui nad

- saabuvad Euroopa Liidu või Schengeni riigist, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist, Andorrast, Monacost, San Marinost või Vatikanist või Euroopa Liidu soovituse lisas 1 nimetatud riigist, mille 14 päeva nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta on üle 75 ja
- on teinud kuni 72 tundi enne Eestisse sisenemist koroonaviiruse PCR testi või kuni 48 tundi enne saabumist antigeen-RTD kiirtesti või teinud testi kohe pärast Eestisse saabumist ning testi tulemus on negatiivne.

Kuni negatiivse testi tulemuse teada saamiseni tuleb püsida eneseisolatsioonis;

 • 12–18-aastased vaktsineerimata lapsed, kes saabuvad on Euroopa Liidu soovituse lisa 1 nimekirja mittekuuluvate kolmandate riikide kodanikud ning saabuvad nimetatud riikidest, võivad Eestisse siseneda, kui nad on teinud kuni 72 tundi enne Eestisse sisenemist koroonaviiruse PCR testi või kuni 48 tundi enne saabumist antigeen-RTD kiirtesti, mille tulemus on negatiivne. Eneseisolatsiooni nõudest vabanemiseks on nõutav teise SARS-CoV-2 testi tegemine kohe pärast Eestisse saabumist, mille tulemus peab samuti olema negatiivne. Kuni Eestis tehtud testi negatiivse tulemuse teadasaamiseni tuleb püsida eneseisolatsioonis;
 • 12–18-aastased vaktsineerimata lapsed, kes saabuvad Euroopa Liidu soovituse lisa 1 nimekirja mitte kuuluvatest kolmandatest riikidest ning on EL-i, Schengeni riikide, Suurbritannia ja Põhja -Iiri Ühendkuningriigi, Andorra, Monaco, San Marino või Vatikani kodanikud, võivad Eestisse siseneda. Eneseisolatsiooni nõudest vabanemiseks tuleb teha SARS-CoV-2 test kohe pärast Eestisse saabumist, mille tulemus peab olema negatiivne. Kuni negatiivse tulemuse teadasaamiseni tuleb püsida eneseisolatsioonis;

Kui alaealine saabub Eestisse koos lapsevanema, hooldaja või volitatud saatjaga, kes on vaktsineerimata või pole COVID-19 läbi põdenud, siis saabudes EL Nõukogu soovituse lisa 1 välisest kolmandast riigist või riigist, mille 14 päeva nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta on üle 75, tuleb kuni 19-aastastel koolis käivatel lastel ja noortel teha eneseisolatsiooni nõudest vabanemiseks neljandal päeval pärast saabumist koroonaviiruse PCR-test.

Kuni testitulemuse selgumiseni tuleb püsida kodus. Kui test on negatiivne, tohib kuue päeva jooksul alates testitulemuse selgumisest võtta osa üksnes õppetööst üldharidus- või kutseõppeasutuses, huvitegevusest ja noorsootööst, kuid ei tohi osaleda muudes tegevustes, nt käia kinos, teatris vm.

Kohustusliku liikumisvabaduse piirangu kestvust on võimalik lühendada koroonaviiruse testimisega. Selleks tuleb teha kaks negatiivset testi mitte vähem kui 6-päevase vahega. 

Kuni 72 tundi enne Eestisse sisenemist tuleks teha koroonaviiruse PCR testi või kuni 48 tundi varem antigeeni kiirtest.

Inimesed, kes ei ole välisriigis enne reisi algust testi ära teinud, võivad teha esimese testi kohe pärast Eestisse saabumist.

Mitte varem, kui kuus päeva pärast esimese testi tegemist tuleb teha teine PCR test ning kui ka see on negatiivne, saab jätkata tavapärast elu. See tähendab, et inimesele ei rakendu pärast kahte negatiivset testi 10-päevane liikumisvabaduse piirang, mis kehtib kõigile neile riskiriikidest tulijatele, kes kahte testi ei tee. 

Liikumisvabaduse piirangut saavad kahe negatiivse testiga lühendada ka alaealised. 

Testi tõendi nõuded leiad koroonatestimise veebilehelt »

10-päevase liikumisvabaduse piirangu ja COVID-19 testimise nõudeid ei kohaldata (saabudes nii Euroopast kui ka väljastpoolt) inimesele, kes:

 • on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja positiivse testi tulemusest või arsti poolt diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui 180 päeva;
 • on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise ja selle lõpetamise päevast ei ole möödunud rohkem kui üks aasta;
 • alaealisele, kes reisib koos vanema/saatjaga, ei kohaldata 10-päevase liikumisvabaduse piirangu nõudeid, juhul kui neid ei kohaldata tema vanemale/saatjale. Alla 12 aastastele ei kohaldata testimise nõudeid.
 • kes läbib Eesti Vabariigi territooriumi viivitamata (transiit).

Eestisse saabumisel võidakse sul paluda esitada tõend ülaltoodud erandite hulka kuulumise kohta.

Kui oled vaktsineeritud Eestis, saad oma immuniseerimise andmetega tutvuda ja need vajaduse korral välja printida või alla laadida patsiendiportaalis digilugu.ee. Vaktsineeritust saad tõendada ka paberkandjal immuniseerimispassiga.

Inimesed, kes on vaktsineeritud välimaal olles, saavad seda tõendada, esitades:

 • immuniseerimispassi, selle koopia või vastava tõendi (sh EL nõuetele vastav COVID-19 digitaalne vaktsineerimise tõend);
 • teise riigi andmebaasi väljatrüki, mis on ametlikult kinnitatud;
 • immuniseerimispassi (mille väljastamist on võimalik paluda tervishoiuteenuse osutajalt paberkandjal).

Teises riigis teostatud vaktsineerimist tõendav dokument peab olema ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles ning sisaldama järgmist informatsiooni:

 • haigus, mille vastu immuniseeriti;
 • immuniseerimise kuupäev;
 • immuunpreparaat, mida kasutati;
 • mitu annust on isikule manustatud;
 • tõendi väljastaja andmed.

Eestis aktsepteeritakse kõiki Euroopa Ravimiameti heakskiidu saanud vaktsiine, samuti neid, mis pole veel saanud EL müügiluba, kuid on tunnustatud lähteriigis.

Kui oled viimase kuue kuu jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud, saad sellekohase tõendi patsiendiportaalist digilugu. Tõendi saab luua alates 11. päevast pärast positiivset Sars-Cov-2 PCR testitulemust.

Inimesed, kes põdesid haiguse läbi teises riigis, peavad esitama ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles ametlikult kinnitatud tõendi (mis võib olla ka teise riigi andmebaasi väljatrükk) või ravidokumendi väljavõte. Positiivne antikehade test ei ole piisav läbipõdemise tõendamiseks.

Esitatud dokumendil peavad olema järgmised andmed:

 • isikuandmed;
 • läbipõdemise aeg;
 • terveks tunnistamise kliiniline alus;
 • testimise läbimise korral: analüüsi metoodika;  selle tulemus; testi tegemise koht ja aeg; testi tegija ning viimase andmed.

Õppe- ja huvitegevus, täienduskoolitus

Lasteaiad, koolid, huviringid ja täiendõpet pakkuvad haridus- ning noorteasutused on avatud. Tegevused on lubatud, kui järgitakse kõiki kehtivaid piiranguid.

Üldharidus- või kutsekoolide täielikult vaktsineeritud või koroonahaiguse läbi põdenud õpilased ei pea end pärast koolis toimunud lähikontakti testima ega jääma karantiini, kui haigussümptomeid ei esine.

Vaktsineerimata ja haigust mitte põdenud õpilased, sõltumata vanusest peavad haridusasutuses, sh huvitegevuses ja noorsootöös toimunud lähikontakti korral end testima: tegema mitte varem, kui kontaktist möödumise 4. päeval PCR testi avalikus testimiskohas. Kui test on negatiivne, rakendub lihtsustatud karantiin, mille vältel tohib osaleda õppetöös ja huvihariduses (sh huvikoolis, huviringis, treeningutel, noorsootöös).

 See tähendab, et isegi kui testitulemus on negatiivne, siis lähikontakti toimumisest kümne päeva jooksul ei tohi osaleda muudes tegevustes, näiteks käia kinos, teatris, muuseumis, kohvikus jms.

Ilma testimiseta saab lihtsustatud karantiini jääda ainult lasteaias või lastehoius toimunud lähikontakti korral eelkooliealine laps.

Täiskasvanud huvihariduses ja -tegevuses, täienduskoolituses ja noorsootöös osalejad  peavad esitama kehtiva COVID-tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta.

12-18-aastased ja 2021/2022. õppeaastal 19-aastaseks saavad haigustunnusteta lapsed ja noored COVID-tõendit näitama ei pea, kui nad õpivad üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses, kuna neil on üldjuhul võimalus osaleda koolides mitu korda nädalas toimuvatel kiirtestimistel.

Avalikud üritused ja kogunemised

Avalike ja suurürituste läbiviimisel on oluline hinnata kohalikku nakatumise olukorda ja ürituse eripärasid ning tagada tingimused haiguse võimaliku ülekandumise vältimiseks. Riskirühma kuuluvatel inimestel soovitatakse suurüritustel osalemist vältida.

Avalikud koosolekud ja üritused on lubatud, osalejad alates 18. eluaastast peavad esitama COVID-tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta.

Noored, kes on vanusevahemikus 12 aastat ja kolm kuud kuni 17 aastat (kaasa arvatud), peavad tegevustes osalemiseks esitama tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta või tõendi tervishoiuteenuse osutaja poolt tehtud PCR või antigeen-RT testi negatiivse tulemuse kohta. PCR test peab olema tehtud mitte rohkem kui 72 tundi ja antigeen-RT test mitte rohkem kui 48 tundi enne üritusel või tegevuses osalemist. Lisaks tervishoiuteenuse osutaja tehtud testile kehtib ka üldapteegis tehtud antigeeni kiirtesti tulemus.

Kui inimesele on vaktsineerimine tervislikel põhjustel vastunäidustatud, tuleb osalemiseks esitada vastav arstitõend.

Korraldajatel on kohustus kontrollida COVID-tõendite ehtsust ja tuvastada tõendi esitaja isikusamasus.

Kui korraldaja tagab kõigi osalejate nakkusohutuse kontrolli, võib sisetingimustes osaleda kuni 1000 ning välitingimustes kuni 2000 inimest

Välitingimustes toimuvatel piiramata territooriumiga avalikel üritustel osalejate arvu piirangut ega nakkusohutuse kontrollimise kohustust ei ole. Avalik üritus piiramata alal on üritus, mis toimub looduses, linna asumis või asustusüksuses, kus inimesed on pidevas liikumises ning ei ole võimalik määratleda ürituse toimumise kindlat kohta ja osalejaid, sest ka juhuslikud möödujad võivad sattuda ürituse või tegevuse toimumise alale. 

Alates 1. novembrist 2021 kehtib avalikes siseruumides liikumispiirang ajavahemikus 23.00 – 06.00.

Piirang kehtib ööklubidele ja baaridele ning teistele meelelahutus- ja lõbustusasutustele nagu kinod, teatrid, kontserdimajad, muuseumid, näitusasutused, veekeskused, spaad, avalikud saunad jm. Kella 23ks peavad lõppema ka spordivõistlused ja -üritused.

Piirang ei kehti kaupluste ja teenuse osutajate teenindusala lahtiolekuaegadele, samuti toitlustusasutustes toidu kaasa ostmiseks.

Kaubandus

Kaubanduskeskustes, poodides ja teeninduskohtades tuleb kanda maski. Kaubandus- ja teenindusaladel tuleb tagada hajutatus ja desinfitseerimisvahendite olemasolu.

Kaubanduskeskustes, poodides ja  erinevates teenuse osutamise kohtades (nt pangad, postkontorid, ilusalongid) tuleb kanda maski ja tagada inimeste hajutatus.

Maskikandmise kohustust peavad jälgima teenusepakkujad ja kauplejad, kelle müügi- või teenindusalal inimene viibib. Kui inimene keeldub kaitsemaski kandmisest, on teenusepakkujal või kauplejal õigus teda mitte müügi- või teenindusalale lubada.

Kaupluse, apteegi, panga, ilusalongi jm külastaja ei pea esitama COVID tõendit.

Kui kaubanduskeskuses on erinevad teenuseosutamise kohad (näiteks kino, spordiklubi või restoran), kuhu sisenemisel tuleb esitada COVID tõend vaktsineerituse või haiguse läbipõdemise kohta, tuleb seda teha. 

Toitlustus

Kohvikud, restoranid ja toitlustusettevõtted on avatud piirangutega, külastamiseks tuleb esitada kehtiv COVID tõend ning kanda maski, välja arvatud süües. See võimaldab hoida ühiskonda avatuna ning ettevõtetel oma tegevustega jätkata. 

Restoranides, kohvikutes jt avalikes toitlustuskohtades kohapeal süües tuleb üle 18-aastastel esitada kehtiv COVID tõend vaktsineerituse või haiguse läbipõdemise kohta. Kõik külastajad, kes on 12-aastased ja vanemad, peavad kandma maski, kui tegevuse iseloom seda võimaldab.

12-17aastased (kaasa arvatud) noored peavad kohapeal söömiseks esitama tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta või tõendi tervishoiuteenuse osutaja poolt tehtud PCR või antigeen-RT testi negatiivse tulemuse kohta. PCR test peab olema tehtud mitte rohkem kui 72 tundi ja antigeen-RT test mitte rohkem kui 48 tundi enne üritusel või tegevuses osalemist. Lisaks tervishoiuteenuse osutaja tehtud testile kehtib ka üldapteegis tehtud antigeeni kiirtesti tulemus.

Tõendit ei pea esitama ette tellitud toidu kaasa ostmisel või kullerteenuse osutamisel või siseriiklikul reisijaid vedavas parvlaevas või matusetalitusel. 

Sportimine ja vaba aeg

Spordivõistluste, trennide, laagrite, spordi- ning liikumisürituste korraldamine sise- või välistingimustes on lubatud piirangutega.

Sportimine ja treenimine on lubatud nii üksi kui rühmades, spordirajatised on avatud.

12-18aastased ja 2021/2022. õppeaastal 19-aastaseks saavad haigustunnusteta lapsed ja noored sportimisel, treenimisel, spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel COVID-tõendit näitama ei pea, kui nad õpivad üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses, kuna neil on üldjuhul võimalus osaleda koolides mitu korda nädalas toimuvatel kiirtestimistel.

Täiskasvanud (ja 18-19-aastased, kes koolis ei käi) peavad osalemiseks esitama kehtiva COVID-tõendi vaktsineerituse või haiguse läbipõdemise kohta. Kui inimene ei saa end tervislikel põhjustel vaktsineerida, saab ta tegevustest osa võtta vastava arstitõendi ettenäitamisel.

Kui inimesele on vaktsineerimine tervislikel põhjustel vastunäidustatud, tuleb osalemiseks esitada vastav arstitõend.

Siseruumides on oluline lisaks COVID tõenditele tagada hajutatus ja desinfitseerimisnõuete täitmine ja järgida muid koroonaviiruse leviku tõkestamise abinõusid.

Sisetingimustes võib olla kuni 1000 ja välitingimustes kuni 2000 osalejat. 

COVID tõendit ei tule kontrollida piiramata territooriumiga väliüritustel.

Saunad, spaad, veekeskused ja ujulad

Saunad, veekeskused, avalikud basseinid ja ujulad on avatud piirangutega sh kohustusega kontrollida külastajate nakkusohutust.

Alates 18. eluaastast tuleb saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates esitada kehtiv COVID tõend vaktsineerituse või haiguse läbipõdemise kohta. Kõik üle 12-aastased külastajad peavad kandma üldkasutatavates ruumides maski, kui tegevuse iseloom seda võimaldab. See tähendab, et maski tuleb kanda näiteks fuajees ja riietusruumis, kuid mitte duširuumis ega basseinialal. 

12-17-aastased (kaasa arvatud) noored peavad esitama tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta või tõendi tervishoiuteenuse osutaja poolt tehtud PCR või antigeen-RT testi negatiivse tulemuse kohta. PCR test peab olema tehtud mitte rohkem kui 72 tundi ja antigeen-RT test mitte rohkem kui 48 tundi enne üritusel või tegevuses osalemist. Lisaks tervishoiuteenuse osutaja tehtud testile kehtib ka üldapteegis tehtud antigeeni kiirtesti tulemus.

Viimati uuendatud 30.11.2021